Keystone plans to open next Friday, Nov. 18

9NEWS @ 4. 11/9/2016